Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, przyjęty zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j.), określa w szczególności rodzaj i zakres Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, a także zasady korzystania z Usługi przez Klientów.
 2. Następujące pojęcia mają w niniejszym Regulaminie poniższe znaczenie:
  1. Abonament – wynagrodzenie miesięczne, należne Usługodawcy od Klienta tytułem świadczenia Usługi w obrębie Modułów Podstawowych. Obowiązek zapłaty i wysokość Abonamentu uzależnione są od zakresu korzystania z Usługi przez Klienta (odpowiadającego danemu Pakietowi).
  2. Cennik – cennik, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu – określający wysokość Abonamentu za poszczególne Pakiety, a także Opłat za Moduły Dodatkowe. Kwoty podane w Cenniku, w braku odmiennych zastrzeżeń, stanowią stawki netto – do których należy doliczyć VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
  3. Dane Klienta – dane przekazane przez Klienta lub za jego zgodą do aplikacji Apilo (daw.ErpBox) w związku z realizacją Usługi, w tym zwłaszcza dane o klientach, realizowanych zamówieniach, przesyłkach , fakturach, płatnościach, rozliczeniach, itd
  4. Menadżer Ofert – Moduł Dodatkowy aplikacji Apilo (daw.ErpBox) – umożliwiający Klientowi szybkie definiowanie i aktualizację warunków ofert w serwisach aukcyjnych obsługiwanych w ramach Usługi, jak Allegro, eBaya, Amazon.
  5. Klient – osobą prawna, jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – która zawarła z Usługodawcą umowę o świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie. Klientami nie mogą być konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.
  6. Moduły Dodatkowe – moduły aplikacji Apilo (daw.ErpBox), z których Klient może korzystać za uiszczeniem Opłat dodatkowych.
  7. Moduły Podstawowe – moduły aplikacji Apilo (daw.ErpBox), z których Klient może korzystać w obrębie Abonamentu.
  8. Okres Próbny – okres, w którym Klient może testować Usługę bez zapłaty Abonamentu – na zasadach określonych Regulaminem. W okresie testowym nie wszystkie moduły mogą być dostępne, skonfigurowane.
  9. Opłaty – opłaty naliczane przez Usługodawcę w przypadku korzystania przez Klienta z Modułów Dodatkowych. Opłaty obejmują: (i) opłatę ryczałtową za dany Moduł Dodatkowy naliczaną miesięcznie oraz / lub opłatę prowizyjną zgodnie z tym co podano w Cenniku.
  10. Pakiet – określony zakres świadczenia Usługi w obrębie Modułów Podstawowych, z którym powiązany jest obowiązek zapłaty Abonamentu. Pakiety zróżnicowane są miesięcznymi limitami: (i) zamówień obsługiwanych lub pobranych za pomocą Usługi (przy czym przez zamówienie rozumie się także zlecenie lub nadanie przesyłki nie powiązanej z żadnym zamówieniem), (ii) ofert opublikowanych na serwisach z którymi zintegrowane zostało konto Klienta, monitorowanych poprzez Usługę oraz (iii) ilości użytkowników mających dostęp do Usługi. Pakiety nie obejmują korzystania z Modułów Dodatkowych.
  11. Panel Użytkownika – interfejs umożliwiający korzystanie z Usługi, stanowiący część Serwisu.
  12. Regulamin – niniejszy regulamin.
  13. Serwis – witryna internetowa, działająca pod adresem www.apilo.com, prowadzona przez Usługodawcę, za pośrednictwem której Usługodawca oferuje Usługi Klientom. Częścią Serwisu jest Panel Użytkownika, umożliwiający Klientom logowanie w Serwisie.
  14. Umowa –umowa o świadczenie Usługi (zob. §5 ust. 2 Regulaminu).
  15. Usługodawca – spółka Apilo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154) przy ulicy Pawiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 0000741999, NIP: 9372715154, REGON: 380848632. Kapitał zakładowy: 53 200,00 
  16. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę, polegająca na udostępnieniu Klientowi aplikacji Apilo (daw.ErpBox) zainstalowanej na serwerach usługodawcy, za pośrednictwem Serwisu (w modelu Software as a Service – SaaS).
  17. Administrator danych osobowych – Klient jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO).

§2

Przedmiot Usługi

 1. Przedmiotem Usługi jest udostępnienie Klientowi przez Usługodawcę aplikacji Apilo (daw.ErpBox), która w ramach Modułów Podstawowych umożliwia:
  1. obsługę zamówień otrzymywanych przez Klienta za pośrednictwem różnych kanałów sprzedaży – co obejmuje platformy Amazon, Ebay, Allegro oraz wybrane, popularne platformy sklepów internetowych. Wyczerpująca lista obsługiwanych kanałów dostępna jest w obrębie Serwisu.
  2. nadawanie i śledzenie przesyłek za pośrednictwem wybranych podmiotów świadczących usługi kurierskie – mających pozycję wiodącą na rynku polskim. Aktualna lista owych podmiotów dostępna jest w obrębie Serwisu.
  3. operacje zbiorcze na listach dokumentów wprowadzonych do aplikacji Apilo (daw.ErpBox).
  4. generowanie raportów w oparciu o dane wprowadzone do aplikacji Apilo (daw.ErpBox).
  5. dostęp do panelu administracyjnego – umożliwiającego w szczególności tworzenie kont użytkowników, a także przypisywanie im określonych szczebli dostępu.
  6. usprawnienie kontaktu z odbiorcami towarów Klienta – poprzez umożliwienie automatycznej wysyłki maili o zdefiniowanej treści.
  7. Inne funkcje opisane na stronie www.apilo.com w dziale Funkcje.
 2. Integracja Apilo (daw.ErpBox) z innymi kanałami, niż wskazane w ust. 1 lit. a – jest możliwa na podstawie odrębnej umowy. – lub indywidualnego płatnego dodatku przygotowanego przez dział IT Apilo (daw.ErpBox).
 3. Usługodawca przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu funkcjonalności, o których mowa w ust. 1, o Moduły Dodatkowe – w tym:
  1. opcję integracji aplikacji Apilo (daw.ErpBox) z popularnymi systemami magazynowo-fakturowymi (typu Subiekt, Enova)
  2. Menadżer Ofert.
 4. Moduły Dodatkowe będą każdorazowo wyraźnie zaznaczone w Panelu Użytkownika jako dodatkowo płatne. W przypadku rozpoczęcia przez Klienta korzystania z Modułów Dodatkowych, Usługodawca może naliczyć stosowną Opłatę.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że platforma Apilo (daw.ErpBox) w okresie co najmniej do 31.12.2018 r. udostępniana będzie w wersji beta – co oznacza, że może zawierać błędy, związane w szczególności z różnymi środowiskami i warunkami pracy. Nadto, w każdym przypadku, prawidłowe świadczenie Usługi oznacza dostępność przez 95% czasu – co uwzględnia niezbędne przerwy techniczne itd.
 6. Usługodawca zobowiązuje się:
  1. dokonywać bieżących aktualizacji aplikacji Apilo (daw.ErpBox),
  2. zapewnić pomoc techniczną użytkownikom aplikacji Apilo (daw.ErpBox), dostępną w dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych), od 8:00 do 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej,

– tak aby zapewnić stałą użyteczność Usługi dla Klienta.

§ 3

Zasady korzystania z Usług

 1. Celem skorzystania z Usługi, Klient powinien dysponować co najmniej: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.
 2. Zasady przechowywania przez Usługodawcę plików cookies na urządzeniach Klienta, a także dostępu Usługodawcy do owych plików cookies określa Polityka plików cookies, stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
 3. Klient zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał w związku korzystaniem z Usługi treści (np. komentarzy, opinii, ofert) o charakterze bezprawnym, to jest sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego lub prawami osób trzecich.
 4. W przypadku stwierdzenia iż Usługodawca nie wykonuje Usługi lub też wykonuje ją w sposób nienależyty – Klient ma możliwość złożenia reklamacji listem poleconym lub pocztą elektroniczną, na adres: bok@apilo.com. Reklamacja powinna określać co najmniej: a) dane Klienta, b) dokładny opis przyczyny reklamacji oraz c) oznaczenie żądania Klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 60 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 4

Rejestracja

 1. Zawarcie przez Klienta umowy o świadczenie Usługi wymaga dokonania rejestracji za pośrednictwem Serwisu.
 2. Rejestracja, której mowa w ust. 1, następuje poprzez:
  1. wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w obrębie Serwisu (formularz wyświetli się po wyborze odpowiedniej podstrony). Wymagane jest przy tym co najmniej:
   • podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne. Są to: imię i nazwisko lub firma, NIP, adres (w tym: miasto oraz kod pocztowy) oraz adres email.
   • określenie przez Klienta adresu Panelu Użytkownika w Apilo (daw.ErpBox) (kończącego się na Apilo (daw.ErpBox).pl).
  2. zaakceptowanie treści Regulaminu oraz polityki plików cookie.
 3. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji (nie dłużej niż do 24 godzin, w dniach roboczych), Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomości email, zawierającą login i hasło – umożliwiające zalogowanie w Panelu Użytkownika i korzystanie z Usługi.
 4. Klient zobowiązuje się do utrzymywania ustalonego hasła w tajemnicy.
 5. Z chwilą dokonania pierwszego logowania z wykorzystaniem danych, o których mowa w ust. 3, pomiędzy Usługodawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi w zakresie niezbędnym do jej przetestowania (Okres Próbny). Czas trwania Okresu Próbnego to 21 dni, a dostępne funkcjonalności ograniczone są do Modułów Podstawowych . Korzystanie z Usługi w Okresie Próbnym jest nieodpłatne.
 6. Klient może korzystać z Usługi wyłącznie dla celów własnej działalności gospodarczej w zakresie e-handlu (e-commerce). W konsekwencji, Klient nie ma prawa w szczególności do udostępniania Usługi osobom trzecim lub pośrednictwa w sprzedaży towarów lub usług osób trzecich za pomocą Usługi.
 7. W przypadku utworzenia przez Klienta większej ilości użytkowników, każde konto użytkownika powinno być powiązane z określoną osobą fizyczną, będącą pracownikiem Klienta (przez co należy rozumieć zarówno osoby zatrudnione w oparciu o stosunek pracy, jak i umowy cywilnoprawne dowolnego rodzaju). Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Zawarcie Umowy, Wynagrodzenie

 1. Klient w każdym czasie może zamówić świadczenie Usługi bez ograniczeń istniejących w Okresie Próbnym. Zamówienia mogą być składane poprzez email: bok@apilo.com
 2. Z chwilą złożenia zamówienia pomiędzy Usługodawcą a Klientem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi na czas nieokreślony, w zamian za zapłatę wynagrodzenia określonego w Cenniku (zwanej w niniejszym Regulaminie jako Umowa).
 3. Wynagrodzenie, do zapłaty którego zobowiązany jest Klient, będzie naliczane przez Usługodawcę za korzystanie z Usługi w okresach rozliczeniowych, odpowiadających miesiącom kalendarzowym. Na wynagrodzenie składa się:
  1. Abonament – w wysokości odpowiadającej rzeczywistemu zakresowi korzystania z Usługi przez Klienta (tj. dla stosownego Pakietu). Pakiet zostaje dobrany zgodnie z obsługą dla największych parametrów w danym miesiącu.
  2. Opłaty tytułem korzystania z Modułów Dodatkowych i indywidualnych. Moduły indywidualne są dostępne tylko dla kont korzystających z abonamentu Individual (aktywacja modułu indywidualnego podnosi automatycznie abonament na pakiet Individual, nawet przy braku przekroczonych limitów zamówień czy ofert).
 4. W przypadku, gdy Klient korzystał z Usługi przez niepełny miesiąc – Usługodawca naliczy wynagrodzenie w proporcjonalnie obniżonej wysokości.
 5. Regulaminy Promocyjne mogą być wprowadzane oraz wycofywane w zależności od uznania Spółki, jednakże postanowienia w nich zawarte są dla Spółki wiążące.
 6. Spółka zapewnia dostęp do Cennika oraz aktualnych Regulaminów Promocji za pośrednictwem swojej strony internetowej. Dokumenty te opatrzone są datą publikacji.
 7. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy płatne jest w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Usługodawcę, na wskazany w niej rachunek bankowy – w terminie do 14 dni od daty wystawienia.
 8. Klient wyraża akceptację dla wystawiania i przesyłania przez Usługodawcę faktur, o których mowa w ust. 5, w formie elektronicznej. Faktury te mogą być przesyłane w pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Klienta. W przypadku braku odmiennego oświadczenia, przyjmuje się iż właściwy jest adres określony przy rejestracji w Serwisie.
 9. Wyrażenie przez Klienta akceptacji zgodnie z ust. 6 nie wyklucza wystawiania przez Usługodawcę faktur w formie papierowej (tradycyjnej), w szczególności w sytuacji wystąpienia problemów technicznych z wystawieniem e-faktur.
 10. Wynagrodzenie za dany miesiąc kalendarzowy płatne jest w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Usługodawcę, na wskazany w niej rachunek bankowy lub przy użyci bramki płatniczej (np. imoje, paypal)  – w terminie do 14 dni od daty wystawienia. 

§6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi, jak również z tytułu czynów niedozwolonych związanych z realizacją Usługi – w granicach rzeczywistej straty Klienta. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści, jak również szkody pośrednie Klienta (przez co Strony rozumieją zwłaszcza: wszelkie odszkodowania, w tym kary umowne, wypłacone przez Klienta osobom trzecim, koszty postępowań lub pomocy prawnej, koszty inwentaryzacji lub utraty danych, koszty wynikające z uszkodzenia lub konieczności modyfikacji oprogramowania, koszty wynikające z przerw w działalności, koszty zastępczego wykonania itd.).
 2. Usługodawca nie odpowiada względem Klienta za szkody powstałe w wyniku okoliczności niezależnych od Usługodawcy, do których zalicza się zwłaszcza:
  1. następstwa siły wyższej,
  2. nieprawidłową pracę lub konfigurację poszczególnych urządzeń, wchodzących w skład platformy sprzętowej Klienta lub osób trzecich, wykorzystywanej w związku z realizacją Usługi – w tym sieci wewnętrznych, stacji roboczych, sieci telekomunikacyjnych itd.,
  3. nie spełniania przez urządzenia, o których mowa w lit. b, wymogów technicznych, niezbędnych dla świadczenia Usługi – określonych w Regulaminie lub udostępnionej Klientowi dokumentacji technicznej,
  4. zakłóceń w wykonywaniu Usługi, wynikających z ze zmian (w tym: aktualizacji) oprogramowania osób trzecich – w tym zwłaszcza wskazanych w ust. 4 poniżej
  5. następstwa udostępnienia Usługi osobom trzecim, błędów użytkowników itd.,
  6. brak udostępnienia Usługodawcy przez Klienta niezbędnych treści (np. danych dostępowych do systemów osób trzecich) lub też udostępnienie treści nieprawdziwych.
 3. Łączna odpowiedzialność Usługodawcy tytułem Umowy, niezależnie od podstawy prawnej, nie może przekroczyć 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie jest stroną umów łączących Klienta z podmiotami od których pochodzą dane gromadzone w związku ze świadczoną Usługą – w tym: osobami prowadzącymi serwisy aukcyjne, odbiorcami towarów lub usług Klienta, osobami świadczącymi usługi kurierskie, osobami pośredniczącymi w wykonywanych płatnościach itd. W związku z tym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotowych umów przez Klienta. Klient przed zawarcia Umowy na świadczenie Usługi powinien samodzielnie zweryfikować, czy jest to zgodne ze wspomnianymi umowami.

§7

Rozwiązanie Umowy, Zmiany Regulaminu

 1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może dotyczyć Umowy w całości albo wszystkich lub niektórych Modułów Dodatkowych.
 2. Usługodawca może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
  1. stwierdzenia opóźnienia się z zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa w §5, przez ponad 30 dni
  2. naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, w tym niniejszego Regulaminu, które nie zostanie usunięte w wyznaczonym przez Usługodawcę terminie, nie krótszym niż 3 dni.
  3. podania przez Klienta fałszywych danych przy rejestracji.
  4. podejmowania przez Klienta za pomocą Usługi czynności bezprawnych – to jest takich, które stanowią naruszenie prawa, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich. Dotyczy to w szczególności oferowania za pomocą Usługi towarów lub usług z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów, regulaminów poszczególnych serwisów aukcyjnych itd.
  5. wszczęcia względem Klienta postępowania likwidacyjnego.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, w tym także Cennika. W takim przypadku Klienci zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmian, o których mowa w ust. 3, Klient może rozwiązać Umowę – przy zachowaniu okresu wypowiedzenia wskazanego w ust. 1. W takim wypadku Umowa będzie realizowana aż do wygaśnięcia na zasadach dotychczasowych.

§8

Dane Klienta, ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca zapewnia się do należytego zabezpieczenia Danych Klienta przed dostępem osób nieupoważnionych, przy zastosowaniu stosownych środków ochrony fizycznej oraz informatycznej.
 2. Dane Klienta mogą być przechowywane na serwerach Usługodawcy lub też serwerach osób trzecich, z którymi Usługodawca zawrze stosowne umowy. W takim przypadku, Usługodawca zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony Danych Klienta, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. W przypadku wygaśnięcia Umowy – Usługodawca ma prawo natychmiast usunąć wszelkie Dane Klienta. W związku z tym, Klient powinien dokonać samodzielnej archiwizacji przedmiotowych Danych ze stosownym wyprzedzeniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencję braku takiej archiwizacji.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca będzie mógł uzyskać dostęp do Danych Klienta – co jest niezbędne celem należytego wykonywania Usługi.
 5. W przypadku, gdy Dane Klienta obejmują dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j.; dalej: u.o.d.o.), w tym zwłaszcza dane odbiorców Klienta (imiona i nazwiska lub firmy, adresy zamieszkania, adresy do doręczeń, adresy email, nr rachunków bankowych, IP itd.) – Klient powierza Usługodawcy przetwarzanie przedmiotowych danych celem wykonania wszelkich obowiązków, wynikających z Umowy i Regulaminu. W takim wypadku Usługodawca zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające dane.
 6. Zakres przetwarzania
  1. Przetwarzanie Danych przez Usługodawcę będzie następować wyłącznie w związku z realizacją Umowy głównej.
  2. Na podstawie Umowy Usługodawca będzie przetwarzał tzw. dane zwykłe tj. nie podlegające dodatkowym regulacjom, w szczególności imiona oraz nazwiska klientów, adresy zamieszkania/dostarczenia towarów, numery telefonów, adresy e-mail oraz informacje na temat składanych przez tych klientów zamówieniach.
 7. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom związanym z realizacją zamówienia(Kurier, Poczta – Polska, programy magazynowo- sprzedażowe, platformy sprzedażowe, platformy aukcyjne, sklepy internetowe)
 8. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.
 9. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

§9

Klauzula salwatoryjna

 1. Strony postanawiają, że jeżeli jakiekolwiek postanowienia Umowy (w tym: niniejszego Regulaminu) okazałyby się nieważne lub bezskuteczne – nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia Umowy, chyba że z okoliczności będzie wynikało, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością Umowa ta nie zostałaby zawarta.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Strony będą zobowiązane zawrzeć aneks do Umowy, w którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do celu postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

§10
Postanowienia końcowe

 1. Klient nie ma prawa: a) przenosić praw lub obowiązków, wynikających z Umowy lub Regulaminu na osoby trzecie albo b) wykonywać umowy za pomocą osób trzecich – chyba, że uzyska uprzednią zgodę Usługodawcy, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Strony mogą kształtować swe prawa i obowiązki, związane z realizacją Usługi, w sposób odmienny niż określony w Regulaminie – co wymaga jednak zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to zarówno postanowień zmieniających, jak i uzupełniających Regulamin.
 3. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu, a także dla wszelkich umów zawartych w jego wykonaniu (w tym zwłaszcza umów o świadczenie Usług) jest prawo polskie.
 4. Sądem właściwy do rozpatrywania w wszelkich sporów, wynikających Regulaminu lub Umów zawartych w jego wykonaniu pomiędzy Usługodawcą a Klientami nie będącymi Konsumentami – jest sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy

Regulamin obowiązuje od 1.06.2017

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Cennik

Pełny aktualny cennik dostępny na stronie www.apilo.com dział Cennik, link: www.apilo.com/pl/cennik/

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Polityka plików Cookies

Pełna Polityka plików Cookies  dostępna jest na stronie www.apilo.com dział  „Polityka prywatności”, link: https://www.apilo.com/polityka-prywatnosci/

 Załącznik nr 3 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta pomiędzy:

Klient platformy Apilo (daw.ErpBox)

a

Usługodawca platformy Apilo (daw.ErpBox) – spółka Apilo Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-154) przy Pawiej 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS: 0000741999, NIP: 9372715154, REGON: 380848632

zwanym dalej Przetwarzającym
 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Administrator danych oświadcza, że posiada status administratora danych osobowych w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również RODO) w odniesieniu do zbioru danych zawierającego dane osobowe klientów Usługobiorcy w ramach usługi Apilo (daw.ErpBox) (zwanego dalej Zbiorem danych) pod adresem: www.apilo.com.
 2. Zbiór danych osobowych będzie przetwarzany z użyciem systemu informatycznego Usługodawcy, przez platformę Apilo.
 3. Administrator danych powierza Przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Zbiorze danych polegające m.in. na ich gromadzeniu, przetwarzaniu i utrwalaniu. Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych do świadczenia usługi Apilo (daw.ErpBox), zgodnie z Regulaminem usługi.


§ 2
Postanowienia

 1. Przetwarzający dane jest odpowiedzialny za własne działania i zaniechania, za negatywne skutki uchybień popełnionych przez osoby z nim współpracujące (bez względu na podstawę faktyczną i prawną współpracy) oraz pracowników, którzy dokonują przetwarzania danych osobowych. Osoby te mogą być dopuszczone do procesu przetwarzania danych osobowych po przedłożeniu Administratorowi i akceptacji przez niego pisemnego upoważnienia wskazującego ich imię i nazwisko oraz odbyciu szkolenia w przedmiocie zasad ochrony danych osobowych przeprowadzonego przez Przetwarzającego i potwierdzonego pisemnym oświadczeniem każdego uczestnika szkolenia.
 2. Administrator jest zobowiązany do bieżącego przesyłania w formie teletransmisji danych osobowych znajdujących się w Zbiorze danych. Administrator może przesyłać przedmiotowe dane także w formie tradycyjnej na okoliczność czego sporządzony zostanie pisemny protokół.
 3. Przetwarzający zobowiązuje się stosować środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające gromadzone dane osobowe w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Przetwarzający nie jest uprawniony do cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Przetwarzający nie jest także uprawniony do zlecania choćby części zadań wynikających z niniejszej umowy innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Administratora danych wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
 5. Administrator danych jest upoważniony do przeprowadzania bieżącej kontroli w zakresie sposobu i standardów realizacji niniejszej Umowy przez Przetwarzającego.
 6. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej oraz akceptacji.


§ 3
Podpowierzenie danych

 1. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego wynikających z właściwych przepisów prawa. Podpowierzenie Danych następuje na podstawie stosownej umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego.
 2. W przypadku podpowierzenie danych przez Przetwarzającego kolejnemu podmiotowi, podmiot ten obowiązywać będą odpowiednio takie same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między Administratorem a Przetwarzającym, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało właściwym przepisom prawa, a od 25 maja 2018 roku w szczególności wymogom wynikającym z RODO.
 3. Przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego tj.
  H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,
  ul. Franklina Roosevelta 22,
  60-829 Poznań,
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000612359, NIP: 7822622168